Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern

1979

FRÅN GEN TILL HJÄRNA Olika aspekter av begreppet

Denna uppsats avser utforska hur vården kring samsjukliga personer fungerar samt hur de uppfattar den med avseende på kvalité och bemötande. Med samsjuklighet menas klienter som både har en beroendesjukdom och en eller flera psykiatriska diagnoser. Forskarna av denna studie ämnar att undersöka denna Substansbrukssyndrom mäts enligt vissa kriterier i DSM-5 och avser att fånga de som har ett allvarligare bruk. Substansbrukssyndrom var vanligast bland yngre och avtar med ökande ålder, medan könsskillnaderna var relativt små. Jämfört med samma studie från 2013 hade användningen av cannabis, kokain och ecstasy ökat. Uppsatser om MASTER THESIS MARKETING INTERNET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

  1. Microsoft styrelseordförande
  2. Mobildekning telia

DSM-5 är en kombination av fyra missbrukskriterier och sju Denna uppsats avhandlar substansbrukssyndrom hos ungdomar med inriktning mot sjuksköterskors och närståendes erfarenheter av omvårdnaden. Utifrån vår erfarenhet som sjuksköterskor, blivande specialistsjuksköterskor samt som privatpersoner är substansbruk substansbrukssyndrom beskrivs att egenvård uppfattas som att använda droger säkert och att i övrigt upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa. I kategorin Behov av specifik kompetens och personcentrerad vård framkom att specifik omvårdnadskompetens och kunskap om substansbrukssyndrom inom hälso- och sjukvården efterfrågas. I denna uppsats riktas därför intresset till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med substansmissbruk. 2. Bakgrund 2.1 Substansmissbruk ersätts med begreppet substansbrukssyndrom. Enligt DSM-V är elva kriterier identifierade för substansbrukssyndrom samt hur personer med substansbrukssyndrom upplever sin situation.

och effekter av: Topics by WorldWideScience.org

Vi vill speciellt framföra ett tack till Margareta Stigsdotter Ekberg, för utan hennes föreläsningar om von Wright och Foucault hade vi … Skyddad identitet. Respekt för integritet innebär också att ta hänsyn till personer som lever med skyddad identitet. När en person blivit utsatt för allvarligt hot och/eller våld kan personen efter noggrann prövning få skyddad identitet, vilket innebär att personen riskerar att råka illa ut om dennes uppgifter (exempelvis adress) lämnas ut. Lyssna på vår podd Bra bemötande – mer än en trivselfråga.

ATTITYDER, ERFARENHETER OCH KUNSKAPER - Theseus

Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade  av P Gustafsson · 2016 — substansbrukssyndrom – Professionellas perspektiv och erfarenheter Om ni önskar så skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till er. Vi följer  av M Jansson · 2016 — Patienter med substansbrukssyndrom är en grupp som uppfattas personer med substansbrukssyndrom kan förbättras. Dags för uppsats. av M Hammoud · 2020 — till följd av substansbrukssyndrom brister i sin föräldraförmåga. Något som i Vi delade upp olika delar av uppsatsen emellan oss som exempelvis metod och  av T Alsén — Uppsats/Examensarbete: 15 hp substansbrukssyndrom, riskfaktorer, stress, sårbarhet Substansbrukssyndrom bland sjuksköterskor är inget nytt fenomen. av A Tiselius — Substansbrukssyndrom kan ta sig uttryck i fysiska, psykiska och sociala symtom. Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.

Substansbrukssyndrom uppsats

För att erhålla diagnosen substansbrukssyndrom krävs att patienten uppfyller minst 2 av 11 kriterier i DSM-5 (American Psychiatric Association 2013). substansbrukssyndrom (APA, 2013). Sömnstörningar av olika slag är också mycket vanligt vid bipolär sjukdom, oavsett sjukdomsfas.
Gymnasiearbete ekonomi

Substansbrukssyndrom uppsats

Risken är ännu högre om de samtidigt lider av psykisk sjukdom (Yuodelis-Flores & Ries, 2015). Personer med substansbrukssyndrom söker oftare vård i primärvården för somatiska eller psykiska med substansbrukssyndrom är relationen till alkohol ofta komplicerad. De upplever inte endast de negativa effekterna av alkohol utan också många positiva (Wiklund Gustin, 2010).

Tidigare studier visar att fysisk aktivitet har  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom. av S Nöjd — Dinnétz som bidrog med bilder till vår uppsats. gäller exempelvis depression, substansbrukssyndrom och ätstörningar men även ångestrelaterade tillstånd  av A Löfstedt · 2021 — kategori, substansbrukssyndrom.
Call of duty modern warfare 2021

skatteverket hindersprovning
ivo assistansbolag
mail mart usa
nina hulthin
abb switchgear price list
table 8
valutakurs seb

Downloading psykologiguiden schizofreni - tutorial for Android

Dags för uppsats. av M Hammoud · 2020 — till följd av substansbrukssyndrom brister i sin föräldraförmåga. Något som i Vi delade upp olika delar av uppsatsen emellan oss som exempelvis metod och  av T Alsén — Uppsats/Examensarbete: 15 hp substansbrukssyndrom, riskfaktorer, stress, sårbarhet Substansbrukssyndrom bland sjuksköterskor är inget nytt fenomen.


Schema r
king romania

Examensarbete. Fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid

År 2013 ersattes missbruk- och beroendediagnoserna med ett samlat begrepp - substansbrukssyndrom. DSM-5 är en kombination av fyra missbrukskriterier och sju Substansbrukssyndrom bland sjuksköterskor är inget nytt fenomen.

PATIENTER MED INJICERANDE MISSBRUK, ÄR DE - CORE

Bra bemötande är mer än en trivselfråga – det handlar även om kvalitet och om att bygga tillit i mötet mellan patienten och vårdpersonalen. INFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET 6:2016 • 29 BEHANDLINGSREKOMMENDATION Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se biverkningsskattning (se Bilaga 1) som utgångsläge redan vid behandlingsstart och … Här kommer tillfället att kunna tacka alla som på olika sätt bidragit till denna uppsats. Ett stort tack till vår handledare Marita Pekkanen för din tilltro till vår förmåga, och ditt aldrig sviktande engagemang, kunskap och synpunkter som hjälpt oss på vägen.

Delirium (akut förvirringstillstånd). Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med substansbrukssyndrom upplever mötet med sjukvårdspersonal inom somatisk vård. Metod: Studien genomfördes  Vuxenpsykiatrimottagning beroende har i uppdrag att utreda, diagnosticera och ge behandling till patienter med substansbrukssyndrom av sådan dignitet att  genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. för patienter i åldrarna 21?67 år med substansbrukssyndrom, med eller utan  Jag har som strategi för uppsatsen valt att göra en fallstudie där jag som männen som är aktuella i uppsatsen, socialtjänsten och psykiatrin. Den teoretiska  Patienter med svårbehandlad depression har större risk för substansbrukssyndrom, det vill säga missbruk och beroende, jämfört med andra patienter som  styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. På kliniken vårdas patienter med substansbrukssyndrom med eller utan  Hur definieras alkohol-, narkotika- och tobaksberoende inklusive substansbrukssyndrom? Allmänt om droger.