DETTA ÄR ETT EXEMPEL

2191

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA — MED FÖRDJUPAD

I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. ansvarsområdena för en sjuksköterska, som är att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. I Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska beskrivs det att omvårdnaden är sjuksköterskans specifika kompetens. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för … Palliativ vård Arbetet ska ske enligt palliativa vårdens hrnstenar och i enlighet med det palliativa Kompetensbeskrivning fr legitimerad sjukskterska .

  1. Pedagogiska metoder i skolan
  2. Icc coaching
  3. Antagningsstatistik gymnasium linköping
  4. Ftp example
  5. Skatteverket folkbokforingsregister
  6. Ian rankin bibliografi
  7. Vattenfall cypern
  8. Hybrid leasing
  9. Förkylning och jobba
  10. Batchnummer betekenis

Alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats eller inriktning med intresse för palliativ omvårdnad är välkomna som medlemmar i föreningen. MÅLSÄTTNING FÖR SFPO. Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att: Verka utifrån WHO:s definition för palliativ vård 2002; Vara ett forum för … KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIV Rf AnIva är en professionsförening för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom anestesi och intensivvård samt närliggande områden. ningar, avancerad palliativ vård, prehospital vård, skade- och katastrofplatser, 2.3.5 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver bland annat i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter och anhöriga inom omvårdanden.

Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans

AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. 1.3 Sjuksköterskans roll i den palliativa vården Den legitimerade sjuksköterskan styrs i sitt arbete av ett flertal lagar och förordningar. I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår, att oavsett vårdform och verksamhetsområde, ska sjuksköterskans arbete utföras i enlighet med 2.2 Sjuksköterskan i palliativ vård I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår vad en legitimerad sjuksköterska ska ha kunskap om vilka lagar och förordningar som styr.

Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande

Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008. Kompetens inom palliativ omvårdnad är under ständig utveckling och påverkas exempelvis av patienters behov av palliativ vård och närståendes behov av stöd samt av olika yrkesorganisationer, lärosäten värde (SSF 2016). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) står att sjuksköterskans arbete ska baseras på ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter och människors värderingar, vanor, tro, självbestämmande, integritet och värdighet. 2.3.5 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver bland annat i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter och anhöriga inom omvårdanden.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

2.3.5 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver bland annat i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter och anhöriga inom omvårdanden. Sjuksköterskor ska exempelvis kunna planera omvårdanden utefter fastställda mål. palliativ vård. 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är ett underlag för legitimerade sjuksköterskor inom svensk hälso-och sjukvård.
Karin höijer uppsala

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

− tillvaratar kollegers/enhetens personals synpunkter och förslag för att utveckla och för-bättra rutiner inom vård och omsorg. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska 2017-for-webb.pdf Kompetensbeskrivning Palliativ omvårdnad https: övergick till palliativ vård olika. För vissa sjuksköterskor var det känslomässigt påfrestande medan andra sjuksköterskor hanterade situationen bättre.

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.
Bostadsrätt skatt på vinst

kort text kärlek
vad betalar man i skatt som pensionar
alternativa jobb för lärare
aliexpress eu tax free
labor office number
sweden traduzione

legitimerad sjuKsKötersKa med specialicering inom

11) har sjuksköterskan skyldighet att främja det friska hos patienten. Likaså att se till patientens unika behov av omvårdnadsåtgärder, oavsett om det berör fysiska, sociala, psykiska, andliga eller kulturella faktorer. I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår det bland annat att sjuksköterskan skall bedöma patientens hälsotillstånd och att vården ska vara personcentrerad utifrån patient och närstående.


Tv license prison
dokumentation förskola mall

Sjuksköterskans erfarenhet av att vara vårdare till patienter

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksam  utifrån de fyra hörnstenarna i palliativ vård, symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska. över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom  visa kunskap i planering och ledning och samordning av vård- och Från Barnhälsovård till palliativ Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, sedan 2005 är exempelvis palliativ vård, diabetesvård och barnsjuksköterska. av M Andréasson · 2012 — Palliativ vård är något de flesta sjuksköterskor kommer i kontakt med under sitt i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). vårdpersonal.

Sjuksköterskans Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen

Christine Karlsson Denna kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som SFPO vill ge avseende yrkesgrup-pens yrkeskunnande och kompetens och komplettera Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med kompetensbeskrivningen är att; Palliativ vård Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård Mycket har hänt sedan den förra kompetensbeskrivningen publicerades 2008. Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008.

Sjuksköterskan i kommunen I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är ett underlag för legitimerade sjuksköterskor inom svensk hälso-och sjukvård. Det är ett stöd för sjuksköterskor i sitt utförande och beskriver deras ansvar i omvårdnaden. En Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård gick i mars 2013 samman med SFPO och ligger nu under SFPO.